Kallelse till årsmöte för Sveriges Gerontologiska Sällskap (SGS)

Årsmötet hålls fredagen den 13 mars 2009, kl. 17.00
Plats: Örebro universitet, Sal L2 (Långhuset, hörsal 2)

DAGORDNING

 • § 1 Mötets öppnande
 • § 2 Förteckning av röstberättigade deltagare
 • § 3 Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare för årsmötet
 • § 4 Om mötets behöriga utlysande
 • § 5 Fastställande av dagordning
 • § 6 Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse
 • § 7 Revisorernas berättelse samt frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 • § 8 Val av styrelseledamöter
  • i) ordinarie ledamöter
   ii) styrelsesuppleant
   iii) två revisorer jämte suppleanter
 • § 9 Val av ny valberedning jämte suppleant
 • § 10 Beslut om medlemsavgiftens storlek för år 2010
  • § 11 Övriga frågor
   -ärenden som skall behandlas på årsmötet bör anmälas till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet
 • § 12 Tid och plats för nästa årsmöte
 • § 13 Mötets avslutande
 • VäLKOMMEN!

SGS:s styrelse

Sveriges Gerontologidag 2009

Politik för en åldrande befolkning: Valfrihet och begränsningar

09.00 – 10.00 Registrering och kaffe
10.00 – 10.20 Inledning
Lars Andersson, ordförande för SGS, och Ann-Britt Sand, Örebro universitet
10.20 – 11.00 Genus och åldrande i ett globalt perspektiv
Agneta Stark, Rektor, Högskolan i Dalarna
11.00 – 11.40 Valfrihet och begränsningar i pensionspolitiken
Gunnar Andersson, KPs Jubileumsfond, vVD Folksam
11.40 – 12.00 Utdelning av Stora Gerontologipriset
Lars Andersson och Gunnar Andersson
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.40 Ålderskodning: När föreställningar om ålder blir strategier, praktiker och politiska prioriteringarClary Krekula, lektor, Karlstad universitet
13.40 – 14.20 Politik för äldre och funktionshindrade – skilda ambitioner, skilda konsekvenser
Gun-Britt Trydegård, lektor, Stockholms universitet
14.20 – 14.50 Paus
14.50 – 15.30 Valfrihet för äldre i glesbygd
Christina Hjorth Aronsson, lektor, Örebro universitet
15.30 – 16.10 Trender i äldrepolitiken. Omsorgens refamilisering
Ann-Britt Sand, lektor, Örebro universitet
16.10 – 16.30 Summering av dagen
Lars Andersson och Ann-Britt Sand
17.00 ÅRSMÖTE FÖR SVERIGES GERONTOLOGISKA SäLLSKAP
Tid: Fredagen den 13 mars
Plats: Örebro universitet, Sal L2, (Långhuset, hörsal 2). Buss 14 från Resecentrum
Anmälan: Betala in konferensavgiften: medlem i SGS 350 kr, övriga 500 kr

till pg 154 85 98-0, org nr 817604-9107, senast den 3 mars. Märk inbetalningen ”Gerontologidag” och ange namn på den person som ska delta. OBS! inbetalningen gäller som bokning. Ingen särskild bekräftelse eller kallelse utgår. Kaffe och förfriskningar under paus ingår. Lunch finns att köpa.

Frågor rörande betalning:  

Barbro Dahlbäck, e-post: barbro.dahlback@miun.se, tel: 060-14 85 09.

Övriga frågor: Ann-Britt Sand, e-post: Ann-Britt.Sand@oru.se, tel: 019-30 32 80.

Seminarium med Annika Taghizadeh Larsson

Att åldras med funktionshinder

Vad kan det innebära att åldras med funktionshinder? Vilka möjligheter finns det att ”känna sig ung” för en person i 65-70-årsåldern som använder rullstol och har en eller flera sjukdomsdiagnoser? Hur gestaltar sig livet som nybliven ålderspensionär i dagens Sverige om man under lång tid, kanske hela livet, levt med en eller flera fysiska funktionsnedsättningar? Det är frågor och teman som den här studien belyser. På det sättet riktar den också uppmärksamheten mot betydelser av att befinna sig i en situation som inte riktigt passar in i etablerade kategoriseringar och organisatoriska och forskningsmässiga indelningar – indelningar som baseras på att ”personer med funktionshinder” är människor som ännu inte fyllt 65 medan ”äldre människor” är personer vars eventuella funktionsnedsättningar har uppkommit under livsloppets senare del.

Annika Taghizadeh Larsson från NISAL i Norrköping presenterar sin avhandling ”Att åldras med funktionshinder. Betydelser av socialt och kronologiskt åldrande för människor som under lång tid levt med fysiska funktionsnedsättningar”.

Tid: Tisdagen den 3 februari 2009, kl. 18.00

Plats: äldrecentrum, plan 8, Gävlegatan 16, Stockholm

Arrangör: Sveriges Gerontologiska sällskap (SGS)

Efter föreläsningen samlas de som vill kring en enklare form av förtäring (till självkostnadspris).

Anmälan senast den 2 februari till Sandra Torres, e-post: sandra.torres@isv.liu.se

Seminarium med Ulrika Winblad

Kundval i äldreomsorgen – hur garanteras kvaliteten

Många kommuner har redan infört eller planerar att införa ett kundval inom hemtjänsten och för särskilda boenden inom det närmaste året.

Det huvudsakliga syftet med kundval är att öka de äldres valfrihet vad gäller vem som ska utföra servicen, men också i vissa fall vad som ska utföras. En annan viktig målsättning är att öppna för fler utförare för att därigenom skapa förutsättningar för konkurrens mellan de olika aktörerna på marknaden. Mångfald på marknaden leder till att den enskilda brukaren får fler alternativ att välja mellan. Konkurrens mellan olika aktörer förväntas även leda till en kvalitetshöjning av äldreomsorgen eftersom utförarna hela tiden måste utveckla och förbättra sin service för att få en fortsatt tillströmning av brukare.

Idag saknas en systematisk utvärdering av de kundvalsmodeller som implementerats i svensk äldreomsorg sedan 1990-talet. Framförallt verkar det råda en osäkerhet kring frågor om hur kundval påverkar kommunernas möjligheter till, och behov av, uppföljning. Hur ska man exempelvis garantera att utförarna lever upp till de kvalitetskrav som ställs, både vad gäller lagstiftade krav och krav som kommunerna själva ställer på utförarna? Vilka områden bör följas upp? Hur ska man metodiskt gå till väga för att få en så fullständig utvärdering av service- och omsorgstjänsterna till brukarna som möjligt?

I en pågående studie undersöks dessa frågor genom fallstudier i fyra landsting och en enkät till samtliga kommuner. Resultaten från denna studie kommer att presenteras vid seminariet.

Ulrika Winblad, med. dr, arbetar på Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.
____________________
Tid: Onsdagen den 10 december 2008 klockan 16.00
Plats: Regionförbundet Uppsala län, Kungsgatan 41, Uppsala, 1 tr
(ring 0708-21 60 65 om Du kommer sent och ytterdörren är låst)
Arrangörer: SGS och Regionförbundet Uppsala län

Efter seminariet samlas de som vill till en enkel förtäring (till självkostnadspris).
Anmälan senast den 3 december till Bo Lerman, fax: 018-18 21 25, e-post: Bo.Lerman@regionuppsala.se, tel: 018-18 21 21.

Filmseminarium: Sista sommaren

Vid detta filmseminarium visas den Oscarsbelönade filmen Sista sommaren från 1981. Spänningarna inom familjen når sin kulmen i det äkta paret Ethel och Norman Thavers (Katherine Hepburn och Henry Fonda) sommarstuga vid Golden Pond i New England. Dottern Chelsea (Jane Fonda) har kommit på besök med sin nya kärlek Bill och hans kaxige son Billy. Det blir en krock mellan tre generationer. Men det som börjar som en envis kamp mellan Normans och Billys starka viljor blir snart till den relation som Chelsea alltid velat ha med sin far, och Norman upptäcker hur mycket han missat genom att förneka sin dotters kärlek. Det är också en film om att åldras och att ta farväl.

Universitetslektor Ann-Britt Sand presenterar filmen och leder diskussionen.
____________________
Tid: Måndagen den 1 december klockan 18.00
Plats: Äldrecentrum, plan 8, Gävlegatan 16, Stockholm.
Filmens längd: 1 timme och 45 min.

I anslutning till seminariet har vi en lättare förtäring och behöver därför veta om Du tänker komma. Anmälan senast den 27 november till Sandra Torres, e-post: sandra.torres@isv.liu.se

Seminarium med Barbro Westerholm

Äldrefrågor i EU och Sverige inför ordförandeskapet 2009
(ekonomi, läkemedelsbehandling, nutrition, vård, psykisk hälsa, våld, solidaritet mellan generationerna…)

Stora Gerontologipriset gick i år till Barbro Westerholm som ett erkännande av en utomordentlig insats inom området åldrande och äldre. Barbro Westerholm har under många år och i olika sammanhang engagerat sig i frågor som rör åldrande och äldre. Hon har arbetat aktivt i intresseorganisationer alltifrån ”Att åldras är att växa” till vice ordförandeskapet i den europeiska organisationen AGE (Older People’s Platform) och ordförandeskapet i Sveriges Pensionärsförbund. Idag är hon ordförande i Boendedelegationen.
Tid: Tisdagen den 2 september 2008 klockan 15.00
Plats: äldrecentrum, Gävlegatan 16, plan 8 (mellan Vanadisplan och Torsplan), Stockholm
Arrangörer: SGS och KP-stiftelsen

Föreläsningen avslutas för dem som vill med en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 29 augusti till Sandra Torres, e-post: sandra.torres@isv.liu.se.

Seminarium med Margareta Wersäll

Välkommen till seminarium om
Ivar Lo-Johanssons kamp för de äldre!

Fil. dr Margareta Wersäll föreläser

Margareta Wersäll är fil. dr i litteraturvetenskap och disputerade 2006 vid Uppsala universitet på en avhandling om Ivar Lo-Johanssons åldringsvårdskampanj, vilken pågick från slutet av 1940-talet och under 1950-talets första hälft. Kampanjen blev oerhört uppmärksammad i dåtida media och utlöste en livlig debatt som varade i många år. Den resulterade i att dåvarande socialministern, Gunnar Sträng, tillsatte en ny åldringsvårdsutredning, som kom att arbeta enligt de huvudriktlinjer för en förbättrad äldrevård som Ivar Lo föreslagit.

I sitt program framhöll Ivar Lo-Johansson speciellt vikten av en aktivisering av åldrandet. I sin stridsskrift Ålderdoms-Sverige sammanfattade han sina tidigare ståndpunkter och skrev bland annat:

Gerontologin, vetenskapen om åldrandet, borde intensifieras. Gerontologiska institut, geriatriska forskningsföretag för de kroppsliga ålderssjukdomarna, föreslogs vid ålderdomshem och sjukhus. En kontinuerlig kroppsundersökning av åldringar skulle antagligen kunna förebygga smygande ålderssjukdomar och hjälpa vetenskapen i kampen mot dessa och kanske även mot seniliteten.

Ivar Lo-Johanssons strid för att förbättra de äldres villkor har bland annat kallats för ett polemiskt stordåd. Hur man än vill beteckna hans kamp, synliggjordes de ibland usla förhållanden som många äldre levde under och debatten om landets åldringsvård fördes ut på så bred front att politikerna inte längre kunde blunda för sakernas tillstånd.

Seminariet ges av SGS i samarbete med KP Pension & Försäkring

Tid: Måndagen den 5 maj 2008 klockan 18.00

Plats: KP Pension & Försäkring, Stora Nygatan 27, Stockholm (Gamla Stan), lokal IDA.

Anmäl dig till seminariet senast den 28 april till Sandra Torres, e-post: sandra.torres@isv.liu.se. Efter föreläsningen samlas de som vill till en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Meddela i samband med din anmälan om du önskar delta i detta.

Seminarium med Ulla Björnberg

Sveriges Gerontologiska Sällskapanordnar tillsammans med FoU äldre, Regionförbundet Uppsala län, ett seminarium under rubriken:

Överföringar av praktiskt och ekonomiskt stöd mellan olika generationer i dagens Sverige

Professor Ulla Björnberg, Göteborgs universitet, presenterar en undersökning som bygger på registerdata från databasen LINDA samt en enkätundersökning. Syftet med den presenterade studien är bland annat att se hur dagens generationer hjälper varandra och hur de eventuellt samverkar med välfärdsstatens hjälp och stöd.

Plats: Seminariet äger rum på Regionförbundet Uppsala län, Kungsgatan 41, Uppsala, plan 1

Tid: Måndagen den 14 april 2008 klockan 15.00

Efter föreläsningen samlas de som vill kring en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 9/4 2008 till Marianne Winqvist, e-post: marianne.winqvist@soc.uu.se.

Varmt välkommen!

Sveriges gerontologidag 2008

Hot och våld i äldres livsmiljöer

Preliminärt program

09.15 – 10.00 Registrering och kaffe
10.00 – 10.10 Välkomna!
Barbro Dahlbäck, SGS/IHV 
10.10 – 10.30 Inledning
Barbro Westerholm, professor emerita, riksdagsledamot 
10.35 – 11.15 Våld mot äldre kvinnor och män – omfattning 
Hjelde Eriksson, socionom och leg. psykoterapeut, Umeå 
11.20 – 12.00 Våld inom familjen samt prevention 
Kristin Skjorten, NKVTS, Oslo
12.10 – 12.50 Vårdskandaler
Håkan Jönson, FD, forskarassistent, Norrköping 
12.50 – 14.00 LUNCH
14.00 – 14.40 Våld mot personal på institution samt prevention 
Lisbeth Kristensson, MD, lektor, Sundsvall 
14.45 – 15.25 Fysiska begränsningsåtgärder – etiska aspekter
15.35 – 16.05 Paneldebatt
16.05 – 16.20 Utdelning av Stora Gerontologipriset
Lars Andersson, ordförande för SGS
16.40 Årsmöte för Sveriges Gerontologiska sällskap
Tid:  Torsdagen den 13 mars
Plats:  FÄLLDINSALEN, Mittuniversitetet, Campus Sundsvall, Åkroken, Holmgatan 11
Anmälan:  Betala konferensavgiften (medlem i SGS 350 kr, övriga 500 kr) till PlusGiro 154 85 98-0 senast den 3 mars. Märk inbetalningen ”Gerontologidag” och ange namn på den person som skall delta. I priset ingår kaffe under förmiddagen, ej lunch.
Information:  Barbro Dahlbäck, e-post barbro.dahlback@miun.se, tel 060-14 85 90,
Ann-Britt Sand, e-post ann-britt.sand@bsr.oru.se, tel 019-30 32 80.