Stadgar för Sveriges Gerontologiska Sällskap

§ 1 NAMN

Föreningens namn är Sveriges Gerontologiska Sällskap (SGS).

§ 2 MÅLSÄTTNING

Föreningens målsättning är att främja gerontologisk forskning och stärka gerontologins ställning i samhället.

§ 3 MÅLSÄTTNINGEN FÖRVERKLIGAR FÖRENINGEN GENOM ATT:

 1. ordna vetenskapliga konferenser, symposier, seminarier och möten för att befrämja kontakten mellan gerontologiska forskare i Sverige.
 2. delta i anordnandet av internationella gerontologiska konferenser och möten.
 3. arbeta för att utveckla gerontologisk utbildning.
 4. stödja publicering av gerontologisk forskning.
 5. utgöra ett expertforum som kommuner och statliga utredningar kan vända sig till.
 6. arbeta för att gerontologisk kunskap och forskning skall få större spridning i medierna.
 7. locka deltagare från många discipliner för att bredda den gerontologiska kunskapen och även stimulera tvärvetenskapligt samarbete.

§ 4 MEDLEMSKAP

Enskilda personer i Sverige, såsom forskare, praktiskt verksamma personer eller andra personer som vill främja föreningens målsättning kan bli medlemmar i SGS. Ansökan om medlemskap inlämnas till styrelsen. Styrelsen kan även utse hedersmedlemmar.

4.1 Inträde och utträde

Beslut om inträde och utträde ur föreningen fattas av föreningsstyrelsen (vid nästkommande sammanträde efter ansökan).

4.2 Uteslutning

Medlem som underlåtit att betala årsavgift kan uteslutas ur föreningen genom beslut av föreningsstyrelsen. Innan uteslutning sker skall medlemmen genom påminnelse göras uppmärksam på den bristande betalningen samt avkrävas resterande avgift. Medlem som uppenbart skadar föreningens syfte och målsättning, bryter mot föreningens stadgar eller årsmötets beslut kan uteslutas genom beslut av årsmötet.

§ 5 MEDLEMSAVGIFT

Ordinarie medlemmar betalar en årsavgift till föreningen. Storleken på årsavgiften bestäms vid årsmötet.

§ 6 ORGANISATION

Föreningens verksamhet utövas genom årsmöte, föreningsstyrelse, valberedning, nätverk, arbetsgrupper och föreningsmöten. Andra föreningar kan begära anslutning till SGS som sektion/underavdelning. Beslut härom fattas av SGS styrelse som även ansvarar för att avtal upprättas mellan föreningarna.

§ 7 KALLELSE

Kallelse skall utsändas till medlemmarna senast 30 dagar före årsmötet. Kallelse skall åtföljas av föredragningslista. Årsmöteshandlingar skall finnas tillgängliga på föreningens hemsida senast två veckor före årsmötet.

§ 8 ÅRSMÖTE

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Plats och tidpunkt bestäms av styrelsen. Alla medlemmar äger rätt att närvara och rösta vid årsmötet. Rösträtt tillkommer endast närvarande föreningsmedlemmar. Extra årsmöte skall hållas när styrelsen anser det nödvändigt eller när minst två tredjedelar av medlemmarna skriftligen kräver detta.

Vid ordinarie årsmöte skall, förutom val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, två justeringsmän samt rösträknare) förekomma:

 1. anteckning av röstberättigad deltagare
 2. behandling av verksamhets- och revisionsberättelse
 3. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 4. val av ordförande
 5. val av styrelseledamöter jämte suppleanter
 6. val av två revisorer jämte suppleant
 7. val av valberedning jämte suppleant avseende perioden till nästa årsmöte
 8. beslut om medlemsavgiftens storlek och giltighetstid
 9. behandling av ärenden som senast 14 dagar före årsmötet anmälts till styrelsen

Endast ärenden som upptagits på föredragningslistan kan tas upp till beslut

Årsmötet beslutar med enkel majoritet. Vid lika rösttal har årsmötets ordförande utslagsröst.

§ 9 STYRELSE

Föreningsstyrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och av årsmötet fattade beslut.

9.1 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande jämte minst 4 ledamöter och minst två suppleanter. Årsmötet utser ordförande, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Varje sektion ansluten till SGS har rätt att utse en adjungerad medlem till styrelsen. Styrelsens medlemmar väljs för två år. Vid fyllnadsval kan kortare mandattid förekomma.

9.2 Arbetsformer

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och i övrigt när majoriteten av styrelseledamöterna så begär. Vid styrelsemöte skall protokoll föras. Styrelsen är beslutsför då minst 3 medlemmar är närvarande. Styrelsen beslutar med enkel majoritet. Vid lika rösttal äger ordföranden utslagsröst. Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslut. Adjungerade styrelseledamöter har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt. Suppleanter är inte personliga, har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt om samtliga ordinarie styrelsemedlemmar är närvarande. Suppleanter inträder i den ordning de är valda.

9.3 Uppgifter

Styrelsens uppgifter är, utöver vad som tidigare nämnts, att:

 1. föra aktuell medlemsförteckning
 2. varje år avge en verksamhetsberättelse som distribueras till alla medlemmar
 3. ansvara för föreningens ekonomi

9.4 Arbetsgrupper

Styrelsen kan för en viss frågas beredning eller bevakning tillsätta en arbetsgrupp. Arbetsgruppen svarar inför styrelsen för sin verksamhet.

§ 10 VALBEREDNING

För förberedelse av val som ankommer på årsmötet skall finnas en valberedning. Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande, jämte en suppleant. Valberedningen skall senast 30 dagar före ordinarie årsmöte till styrelsen inkomma med fullständiga namnförslag på funktionärer för kommande verksamhetsår.

§ 11 REVISORER

Styrelsens räkenskaper och förvaltning granskas av två revisorer. För dessa skall finnas en suppleant. Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderåret 1.1 – 31.12. Revisorerna lämnar årligen revisionsberättelse om styrelsens förvaltning och räkenskapsår. Den presenteras på årsmötet tillsammans med verksamhetsberättelsen.

§ 12 STADGEÄNDRING

Beslut om stadgeändring fattas av årsmöte. För stadgeändring erfordras att minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna beslutar härom.

§ 13 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Förslag rörande föreningens upplösning behandlas av årsmötet. Beslut om upplösning träder i kraft först sedan minst fyra femtedelar av närvarande medlemmar uttalat sig härför.