Seminarium med Marta Szebehely, Marianne Winqvist och Lena Dahlberg

Hjälpbehövande äldre och deras anhöriga

Vem får och vem ger anhörigomsorg? Vad betyder kön, civilstånd och socioekonomisk bakgrund för gamla mäns och kvinnors hjälpmönster? Hur har fördelningen mellan samhällets och anhörigas hjälpinsatser förändrats under 1990-talet? Marta Szebehely inleder med utgångspunkt från studien ”Hjälp i hemmet i nedskärningstid – hemtjänstens och anhörigas insatser för gamla män och kvinnor”. Marta Szebehely är docent i socialt arbete vid Socialhögskolan i Stockholm och har forskat om äldreomsorg sedan mitten av 1980-talet.

”Vuxna barn” och deras hjälpbehövande föräldrar är temat för nästa föredrag. Med utgångspunkt från sin avhandling i sociologi berättar Marianne Winqvist om de förhållningssätt som ”vuxna barn” i olika livsformer kan ha till sina föräldrar och deras hjälpbehov. Frågor som kommer att diskuteras är vilket ansvar som ”vuxna barn” kan förväntas ha för sina föräldrarnas välbefinnande under ålderdomen och om det kan det tänkas att skillnader i livsvillkor och levnadssätt, påverkar inställningen till, viljan och möjligheterna att ge hjälp och stöd? Marianne Winqvist arbetar som universitetslektor på Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet.

Att som anhörig vårda en äldre närstående kan innebära påfrestningar av olika slag och det kan många gånger vara värdefullt att få någon typ av stöd. Anhörigas insatser och situation har under senare tid kommit att uppmärksammas på olika sätt – staten har avsatt ett bidrag för att stimulera kommunerna att utveckla stödet till anhöriga, många kommuner är aktiva på området. Men vilket stöd erbjuds anhöriga idag? Lena Dahlberg, som är verksam vid Dalarnas forskningsråd i Falun, presenterar en studie av det stöd som kommuner och frivilligorganisationer erbjuder anhöriga som vårdar äldre närstående i hemmet eller vilkas äldre närstående bor i särskilt boende. Studien, som genomfördes våren 1999, bygger på enkäter till 80 kommuner och kommundelar i landet samt på enkäter till frivilligorganisationer inom dessa.

Tid: 4 oktober 2000 klockan 17.00 – 19.00
Lokal: Äldrecentrum, Olivecronas väg 4, 5 tr (Sabbatsbergsområdet)

Efter seminariet samlas de som vill till en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 2 oktober till Marianne Winqvist fax: 018 – 471 11 70, tel.: 018 / 471 14 84, e-post: Marianne.Winqvist@soc.uu.se