Seminarium med Anna Götlind

Att åldras i Backåkers
En historisk studie av de äldres levnadsvillkor
på en småbrukargård i Dalarna 1826-2001

Anna är docent i historia och arbetar vid Dalarnas forskningsråd. Hon kommer att berätta om sin studie av en småbrukarsläkt på en gård i Dalarna från mitten av 1800-talet och fram till idag. Genom att följa en rad individuella människoöden speglar hon hur omsorgen om de äldre har förändrats från en tid då ansvaret helt vilade på de anhöriga till dagens Sverige då det i lag är fastlagt att samhället har det yttersta ansvaret för omsorgen om de äldre.

Studien bygger i första hand på två serier dagböcker och med hjälp av dessa kan Anna Götlind diskutera de äldres boendeförhållanden och deltagande i arbetet på gården, deras hälsa och omsorg, deras konflikter med yngre generationer på gården och, inte minst, deras tankar kring sitt eget och sina anhörigas åldrande.

Tid: Torsdagen den 6 december 2001 kl 18
Plats: Äldrecentrum, Olivecronas väg 4, 5 tr (Sabbatsbergsområdet)
Arrangör: SGS

Efter seminariet samlas de som vill till en enklare form av förtäring (till självkostnadspris) och det finns då möjlighet till en fortsatt diskussion och erfarenhetsutbyte. Anmälan senast den 3 december till Marianne Winqvist, fax 018-471 11 70, tel. 018-471 14 84, e-post marianne.winqvist@soc.uu.se.