Seminarium med Kerstin Gustafsson och Ylva Mattsson Sydner

Mat och måltider i eget hem och inom särskilt boende

Hur fungerar mat och måltider i hemmet hos pensionerade kvinnor som har funktionshindrande sjukdom såsom stroke, Parkinsons sjukdom och reumatoid artrit? Hur uppfattar kvinnorna att få hjälp med detta då de mist förmågan att laga maten själva? Hur fungerar måltidsverksamheten inom de olika formerna av särskilt boende? Vad sker inom de olika hierarkiska nivåerna i den sociala organisationen, innefattande människors normer, värderingar och beteenden och hur påverkar detta de äldres mat och måltidssituation?

Kerstin Gustafsson disputerade hösten 2002 på avhandlingen ‘Meals and Food in Older Women. Health Perception, Food Habits and Food Management’ vid Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso-och vårdvetenskap.

Ylva Mattsson Sydner disputerade också hösten 2002 på avhandlingen ”Den maktlösa måltiden. Om mat inom äldreomsorgen” vid Uppsala universitet, Institutionen för hushållsvetenskap.

Tid: Torsdagen den 27 februari 2003 klockan 18.00
Plats:  Äldrecentrum, Olivecronas väg 4, 5 tr. (Sabbatsbergsområdet), Stockholm
Arrangörer: SGS

Efter seminariet samlas de som vill till en enklare form av förtäring (till självkostnadspris) och det finns då möjlighet till en fortsatt diskussion och erfarenhetsutbyte. Anmälan senast den 24 februari till Marianne Winqvist, fax 018-471 11 70, tel. 018-471 14 48, e-pst marianne.winqvist@soc.uu.se.