Seminarium med Eva Lundgren

Hemlikhet i särskilda boenden

Eva Lundgren arbetar som forskare vid Äldreforum, Dalarnas Forskningsråd, och är doktorand i socialantropologi vid Stockholms Universitet. Avhandlingsämnet handlar om hur begreppet hemlikhet tolkas och uttrycks materiellt på institutionaliserade äldreboenden. Fokus i studien är den estetik genom vilken idéer, normer och värderingar om vad som är hemlikt uttrycks. Dessa frågor är också temat för seminariet.

Seminariet kan ses som en första upptakt till det nätverk om boendefrågor för äldre som SGS startar under våren. Nätverket vänder sig till alla som intresserar sig för dessa frågor. Det kan vara äldres möjligheter att bo kvar i det ordinära boendet ur tekniskfysiska såväl som sociala aspekter, olika former av institutionaliserade boendeformer, utomhus- och inomhusmiljö för äldre på särskilda boenden etc. För dem som är intresserade av att delta i nätverket, kontakta Eva Lundgren på eva.l@dfr.se.

Tid: Torsdagen den 18 april 2002 kl 18

Plats: Äldrecentrum, Olivecronas väg 4, 5 tr (Sabbatsbergsområdet)

Arrangör: SGS

Efter seminariet samlas de som vill till en enklare form av förtäring (till självkostnadspris) och det finns då möjlighet till en fortsatt diskussion och erfarenhetsutbyte. Anmälan senast den 16 april till Marianne Winqvist, fax 018-471 11 70, tel. 018-471 14 84, e-post marianne.winqvist@soc.uu.se.