Kallelse till årsmöte

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
FÖR SVERIGES GERONTOLOGISKA SäLLSKAP (SGS)

Årsmötet hålls fredagen den 23 mars 2007, kl. 16.00
Plats: Hörsal 01, Vårdvetenskapens hus, Lunds universitet, Baravägen, Lund

DAGORDNING

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Förteckning av röstberättigade deltagare
§ 3 Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare för årsmötet
§ 4 Om mötets behöriga utlysande
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse
§ 7 Revisorernas berättelse samt frågan om styrelsens ansvarsfrihet
§ 8 Val av styrelseledamöter
i) ordinarie ledamöter
ii) styrelsesuppleant
iii) två revisorer jämte suppleanter
§ 9 Val av ny valberedning jämte suppleant
§ 10 Beslut om medlemsavgiftens storlek för år 2008
§ 11 Övriga frågor
– ärenden som skall behandlas på årsmötet bör anmälas till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet
§ 12 Tid och plats för nästa årsmöte
§ 13 Mötets avslutande

VÄLKOMMEN!

SGS:s styrelse