Kallelse till årsmöte för Sveriges Gerontologiska Sällskap (SGS)

Årsmötet hålls fredagen den 13 mars 2009, kl. 17.00
Plats: Örebro universitet, Sal L2 (Långhuset, hörsal 2)

DAGORDNING

 • § 1 Mötets öppnande
 • § 2 Förteckning av röstberättigade deltagare
 • § 3 Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare för årsmötet
 • § 4 Om mötets behöriga utlysande
 • § 5 Fastställande av dagordning
 • § 6 Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse
 • § 7 Revisorernas berättelse samt frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 • § 8 Val av styrelseledamöter
  • i) ordinarie ledamöter
   ii) styrelsesuppleant
   iii) två revisorer jämte suppleanter
 • § 9 Val av ny valberedning jämte suppleant
 • § 10 Beslut om medlemsavgiftens storlek för år 2010
  • § 11 Övriga frågor
   -ärenden som skall behandlas på årsmötet bör anmälas till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet
 • § 12 Tid och plats för nästa årsmöte
 • § 13 Mötets avslutande
 • VäLKOMMEN!

SGS:s styrelse