Prisföreläsning av Ingalill Rahm Hallberg

Vård och omsorg till äldre
– var är den sociala dimensionen?

Ingalill Rahm Hallberg mottog 2009 års Stora Gerontologipris som ett erkännande av en utomordentlig insats inom området åldrande och äldre. Ingalill Rahm Hallberg är professor och chef för Vårdalinstitutet som bedriver tvärprofessionell vård- och omsorgsforskning där en betydande del är fokuserat mot äldres situation. Hon har ansvarat för flera större studier inom äldreområdet, har en omfattande vetenskaplig produktion och har varit författare eller medförfattare till ett flertal läroböcker. Hennes insatser för att öka kunskapen om de äldres hälsa och livsvillkor har varit betydande, och hennes entusiasm och drivkraft har medfört att forskningen inom äldreområdet har förstärkts.
__________________________________________
Tid: Måndagen den 28 september, kl. 18.00
Plats: äldrecentrum, plan 8, Gävlegatan 16, Stockholm.
Arrangör: Sveriges Gerontologiska sällskap (SGS)

Föreläsningen avslutas för dem som vill med en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 25 september till Veronika Wallroth via e-post: info@sgs.nu