Föreläsning: Att fånga ålder(ism) i människors vardagliga liv

Föreläsning: Fredrik Snellman

Att fånga ålder(ism) i människors vardagliga liv

Kronologisk ålder är något vi alla känner till, medan socialt konstruerad ålder däremot är något vi vanligen förhåller oss oreflekterat till i vår tillvaro. Vid föreläsningstillfället berättar Fredrik Snellman om sitt avhandlingsarbete: ”Gammfolket” – om livserfarenheter och vardagens ålderism. Med början i några exemplifierande personliga erfarenheter ger författaren inledningsvis en kort och processnära beskrivning av avhandlingens tre delstudier, som samtliga strävar efter att fånga ålderism på olika sätt i människors liv. Studier som grundar sig på: i) äldre människors livsberättelser (i Finland), ii) attitydfrågor gentemot äldre som grupp ställda i en postenkät (Sverige och Finland) och iii) hur äldre individer upplever innebörden i – och förhandlar nya innebörder av – olika typer av födelsedagskort i fokusgruppintervjuer (Sverige och Finland). Presentationen fokuseras härefter huvudsakligen på den tredje delstudien och vardagsnära empiriska exempel om hur ålder är och görs till socialt organiserande princip på olika sätt. Syftet är att poängtera vikten av en öppen förståelse av det vardagsnära fenomenet ålderism; ett fenomen som dagligen berör alla människor, men ofta på ett omedvetet sätt.

Tid: Tisdagen den 27 april, kl. 18.00
Plats: äldrecentrum, Gävlegatan 16, plan 8
Arrangör: Sveriges Gerontologiska sällskap (SGS)

I anslutning till föreläsningen finns enklare form av förtäring till självkostnadspris. Anmälan senast den 23 april till Veronika Wallroth via e-post info@sgs.nu. Uppge också om du vill ha del av förtäringen.