Arkiv mars 2006

Årsmöte 2006

Föreningens årsmöte hålls den 22 mars kl. 16.30, i anslutning till Sveriges Gerontologidag i Jönköping.

Årsmötet hålls onsdagen den 22 mars 2006, kl. 16.30
Plats: Forum Humanum, Hälsohögskolan, Jönköping

DAGORDNING

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Förteckning av röstberättigade deltagare
§ 3 Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare för årsmötet
§ 4 Om mötets behöriga utlysande
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse
§ 7 Revisorernas berättelse samt frågan om styrelsens ansvarsfrihet
§ 8 Val av styrelseledamöter
i) ordinarie ledamöter
ii) styrelsesuppleant
iii) två revisorer jämte suppleanter
§ 9 Val av ny valberedning jämte suppleant
§ 10 Beslut om medlemsavgiftens storlek för år 2007
§ 11 Övriga frågor
– ärenden som skall behandlas på årsmötet bör anmälas till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet
§ 12 Tid och plats för nästa årsmöte
§ 13 Mötets avslutande
VÄLKOMMEN!
SGS:s styrelse

Du kan hämta årsmöteshandlingar i Wordformat eller PDF-format här:

 

Sveriges Gerontologidag 2006

Åldrande och kultur

09.00 – 09.45 Registrering och kaffe
09.45 – 10.00 Inledning
Bo Malmberg
10.00 – 10.45 Finns det en ålderstrappa? Föreställningar om livslopp och ålderdom
Håkan Jönsson
10.45 – 11.30 Vi och dom – och tids nog blir man dom
Lars Andersson
11.45 – 12.15 En gammal målarinna – konstnärinnan Helene Schjerfbeck dokumenterade sitt liv och åldrande i sina tavlor
Margareta Ågren
12.15 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.15 Kultur och åldrande: om invandrare som åldras och äldre som invandrar
Sandra Torres
14.15 – 14.45 Själaglad – kultur för och med äldre
Karin Renblad
14.45 – 15.15 Fruktpaus
15.15 – 15.25 Vinnaren av Stora Gerontologipriset
15.25 – 16.25 Etiketterna – uppträdande och diskussion om vårdkulturen
Paneldiskussion
16.30 – 17.15 Årsmöte för Sveriges Gerontologiska sällskap
DatumOnsdagen den 22 mars 2006 Plats:

 Forum Humanum, Hälsohögskolan, Jönköping 

Anmälan: Betala konferensavgiften (medlem i SGS 350:-/övriga 500:-) till postgiro 154 85 98-0 senast den 10 mars. Märk inbetalningen ”Gerontologidag” och ange namn på den person som skall delta. I priset ingår kaffe, lunch och frukt.Arrangörer:  SGS, Hälsohögskolan, LuppenInformation: Bo MalmbergBo.Malmberg@hhj.hj.se, 
Marianne Winqvist, fax: 018 – 471 11 70, tel: 018 – 471 14 84
e-post: marianne.winqvist@soc.uu.se