Styrelsen

Ordförande: Susanne Iwarsson

Ledamot: Petra Ahnlund

126627_p1020039Petra Ahnlund är lektor vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Hon disputerade 2008 med avhandlingen ”Omsorg som arbete. Om utbildning, arbetsmiljö och relationer i äldre- och handikappomsorgen”. Petras forskning har därefter fortsatt fokusera på kompetensfrågor för personal inom äldreomsorgen men även på hur köns- och etnicitetsaspekter inverkar på val av utbildning och efterföljande yrke.

Kontakt:

Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete
901 87, Umeå
Tel: 090-786 52 78, e-post: petra.ahnlund@socw.umu.se
Personlig sida: http://www.socw.umu.se/om-institutionen/personal/petra-ahnlund
Webbplats: socw.umu.se

Ledamot: Anna Dunér

pres_anna_dAnna Dunér är universitetslektor i socialt arbete, verksam vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet samt Vårdalinstitutets plattform ”De äldre och deras vård och omsorg”. Hennes forskning och undervisning har inriktningen äldre personer och deras formella och informella stödnätverk.

Kontakt:
Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete
Box 720, 405 30, Göteborg
Tel: 031-786 5720, e-post: anna.duner@socwork.gu.se
Personlig sida: http://www.socwork.gu.se/kontaktaoss/Personlig_hemsida/Anna_Dun_r/
Webbplats: www.socwork.gu.se

Ledamot: Sandra Torres

pres_sandra_t-korrigeradSandra Torres är professor i sociologi, särskilt socialgerontologi vid Uppsala Universitet och gästprofessor vid NISAL, Linköpings Universitet. Sandra fick ett av de första FLARE-anslagen (Future Leader of Aging Research in Europe) som ERA-AGE NET (European Research Area on Aginig Network) delade ut för ett projekt om tvärkulturella möten inom äldreomsorgen. För närvarande bedriver hon flera projekt som handlar om invandrarskapets- och etniska relationers betydelse för olika äldre, åldrande- och äldreomsorgsrelateradefrågor. Hon är en av medredaktörerna för den första open-access tidskriften för socialgerontologisk forskning International Journal of Aging and Later Life och är medlem av redaktionsråden för Journal of Gerontology: Social Sciences; Ethnicity and Health; Social Policy and Society och Socialvetenskaplig tidskrift. Sandra var ordförande för SGS mellan 2008-2015.

Kontakt:
Uppsala universitet, Sociologiska institutionen
Box 624, 75126, Uppsala
Tel: 018-471 51 71, e-post: sandra.torres@soc.uu.se
Personlig sida: http://katalog.uu.se/empInfo?id=N96-751
Webbplats: http://www.soc.uu.se/

Sofi Fristedt är lektor i Arbetsterapi vid Hälsohögskolan i Jönköping, och forskare inom Ageing Research Network i Jönköping (ARN-J) samt vid Futurum – akademin för hälsa och vård, Region Jönköpings län. Hon disputerade 2012 med avhandlingen Occupational participation through community mobility among older men and women. Occupational participation through community mobility among older men and women.