Styrelsen

Ordförande: Susanne Iwarsson

Leg. arbetsterapeut Susanne Iwarsson är professor i gerontologi vid Institutionen för hälsovetenskaper, föreståndare för Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds universitet och koordinator för den Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH). Hon är också hedersdoktor vid Riga Stradins University i Lettland. Hennes forskning handlar om stödjande miljöer för den åldrande individen och befolkningen, med särskilt fokus på boende och hälsa i olika populationer. Även forskning om och med brukarmedverkan är ett viktigt tema. Iwarsson och hennes medarbetare i forskargruppen ”Aktivt och hälsosamt åldrande” har omfattande europeiskt forskningssamarbete.

Kontaktuppgifter: Institutionen för hälsovetenskaper, Box 157, 221 00 LUND. Tel. 046 2221940 E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se

Ledamot: Janicke Andersson

Janicke Andersson är  biträdande forskare vid Case, Lunds universitet. Hon disputerade vid NISAL 2007 med avhandlingen Konsten att leva länge. Föreställningar om livets förlängning i handböcker 1700-1930. Sedan dess har hennes forskningsintresse rört sig kring ”det nya åldrandet och de nya äldre”. Intresset rör såväl det förkroppsligade och självupplevda åldrandet som åldersstereotyper och sätt att göra ålder.

Kontakt: Institutionen för hälsovetenskaper, CASE, Lunds universitet, Box 157, 221 00  LUND; Mobil: +46725318844, Telefon: +46462221874; E-post: janicke.andersson @med.lu .se Personlig sida: http://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/janicke-andersson(41f473d7-fe37-4ee3-a198-c857e87e3e8a).html

Ledamot: Marie Elf

Marie Elf är sjuksköterska, lektor och docent i vårdarkitektur, vid Högskolan Dalarna, på akademin för utbildning, hälsa och samhälle och avdelningen för omvårdnad. Hennes bakgrund är omvårdnad och vårdvetenskap, och hon disputerade på Chalmers Tekniska Högskola i vårdarkitektur. Mina forskningsintressen kretsar kring utveckling av designprocessen vid planering av nya vårdmiljöer och hur den kan bli mer evidensbaserad. Marie forskar även om hur och på vilket sätt arkitektur påverkar och interagerar med äldre personer och personer med stroke.

Kontakt: Akademin för Utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna,         S-791 88 Falun; Telefon: 0701917856; E-mail: mel@du.se; Hemsida: http://www.du.se/sv/om-oss/personlig-presentation/?userid=1998839079

Ledamot: Stefan Fors

Stefan Fors är sociolog, fil dr i socialt arbete och docent i folkhälsovetenskap. Han är idag verksam som forskare vid Aging Research Center (Karolinska Institutet och Stockholms Universitet). Hans främsta forskningsintressen är hälsotrender samt sociala ojämlikheter i hälsa och vård i den äldre befolkningen.

Kontakt: Aging Research Center, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm; Telefon:            08-690 68 78; E-mail: stefan.fors@ki.se; Hemsida: http://ki-su-arc.se/about-us/faculty-and-staff/stefan-fors/

Ledamot: Sofi Fristedt

Sofi Fristedt är fil.dr. i Arbetsterapi samt lektor vid Hälsohögskolan i Jönköping, och forskare inom Ageing Research Network i Jönköping (ARN-J) samt vid Futurum – akademin för hälsa och vård, Region Jönköpings län. Hon disputerade 2012 med avhandlingen Occupational participation through community mobility among older men and women.

Kontakt: Jönköping University, Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping;     Tel: 072-730 12 69, E-post: sofi.fristedt@ju.se
Personlig hemsida: http://ju.se/personinfo.html?sign=FrSo
Webbplats: ju.se

Ledamot: Andreas Motel Klingebiel

Andreas Motel-Klingebiel, Dr. phil., Sociologist and Gerontologist, is a Professor in Ageing and Later Life at the Division Ageing and Social Change (ASC), Department of Social and Welfare Studies (ISV), Linköping University, Sweden. He obtained a PhD in Sociology from Free University Berlin and his venia legendi from University of Vechta (Gerontology) and Humboldt-Universität zu Berlin (Sociology). His research targets the interdependencies between societal processes, life courses, human ageing and old age. Main research interests are in quality of life, diversity, distributions, social inequality and exclusion; life course and individual development as well as social and cultural change.

Kontakt: Linköping University, Division Ageing and Social Change (ASC), Department of Social and Welfare Studies (ISV), 601 74 Norrköping, Sweden;
Phone: +46 (0)11 36 33 94; E-mail: andreas.motel-klingebiel@liu.se
Twitter: @motelklingebiel
LinkedIn: linkedin.com/in/andreas-motel-klingebiel-8b0054101/
Website AMK: liu.se/en/employee/andmo09
Website ASC: liu.se/en/organisation/liu/isv/asc

Suppleant: Daniel Smedberg

Daniel Smedberg är regional utvecklingsledare på avdelningen Hälsa och social välfärdKommunförbundet Skåne. Han började denna tjänst 2011 inom ramen för den nationella äldresatsningen Bättre liv för sjuka äldre. Arbetar för närvarande inom diverse projekt med inriktning mot kommunal vård och omsorg, huvudsakligen med ett preventivt och välfärdsteknologiskt fokus. Bakgrund framförallt som sjukgymnast inom äldreomsorg, har en Master i folkhälsovetenskap (MPH) och Fil kand i socialantropologi och spanska.

Kontakt: Mobil: 0728-85 48 73; E-post: daniel.smedberg@kfsk.se

Suppleant: Joy Torgé

Joy Torgé är filosofie doktor i Äldre och åldrande och universitetslektor i gerontologi. Hon har en tvärvetenskaplig bakgrund i ämnena filosofi, tillämpad etik och folkhälsovetenskap. Hon är medlem i forskningsmiljön ARN-J (Aging Research Network – Jönköping) vid Jönköping University. Joys avhandling ”Ageing and caring as couples with disabilities” (2014, Linköpings universitet) byggde på kvalitativa intervjuer med äldre par där både hade långvariga eller livslånga fysiska funktionsnedsättningar, om sina erfarenheter av att vårda varandra i hemmet.

Kontakt: Jönköping University, Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping;    Tel: O36-10 1318, E-post: joy.torge@ju.se
Personlig hemsida: https://ju.se/personinfo.html?sign=torjoy