Ordförande: Joy Torgé

Joy Torgé är fil.dr. i Äldre och åldrande och docent i gerontologi. Hon arbetar som universitetslektor vid Linköpings universitet, där hon undervisar i Socionomprogrammet och är programansvarig för Masterprogrammet i Socialt Arbete (start ht24). Joys forskningsintressen rör anhörigomsorg, och hon har också skrivit forskningskapitel och forskningsrapporter kring äldre och suicid och äldres psykisk hälsa.

Vice ordförande: Tove Harnett

Tove Harnett är fil dr i gerontologi och docent i socialt arbete. Hon är anställd som lektor vid Lunds universitet. Hennes forskning handlar bland annat om användarperspektiv på hemtjänst, om ålderism och diskriminering samt om att åldras med sociala problem så som skadligt substansmissbruk och hemlöshet. Tove undervisar framför allt på socionomprogrammet. Hon är ordförande (tillsammans med Sarah Lonbay, UK) för European Network on Gerontological Social Work.

Sekreterare: Johan Rehnberg

Johan är Dr i folkhälsovetenskap och arbetar som forskare vid Aging Research Center på Karolinska Institutet. Hans forskningsintressen är hälsoojämlikheter bland äldre personer och i sin doktorsavhandling undersökte han inkomstojämlikheter i mortalitet i den åldrande svenska befolkningen. Johan forskar idag inom ett internationellt postdoc projekt med samarbetspartner i Nederländerna, där han undersöker flera olika riskfaktorer för ohälsa bland personer både i Sverige och Nederländerna.

Kassör: Pär Bjälkebring

Pär Bjälkebring är fil dr i psykologi. Han är anställd som lektor vid Göteborgs Universitet. Hans forskning handlar om hur känslor och kognition formar beslutsfattande över hela livsspannet. Med ett  fokus på äldres känsloreglering och numeriska förmåga. Han undervisar i utvecklings/livsspanns psykologi samt metoder inom psykologi.

Ledamot: Malin Sundström

Malin är Dr. i medicinsk vetenskap med inriktning vårdvetenskap. Hon är anställd som lektor i omvårdnad och är programområdesansvarig för sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad (HKR). Malins forskning har fokus på äldrevård. Hon ingår i forskningsprojektet PERLE som består av två separata, men relaterade studier, 1) personcentrerat ledarskap och 2) personcentrerad vård i ljuset av covid.

Ledamot: Lena Olai

Lena Olai är sjuksköterska och doktor i medicinsk vetenskap. Hon är anställd som lektor vid Högskolan Dalarna och arbetar som verksamhetsledare för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS). Lena arbetar även vid Samariterhemmet Diakoni med utbildning samt med ansvar för kvalitet och verksamhetsutveckling inom stiftelsens vårdverksamheter. 

Ledamot: Rebecca Baxter

Rebecca Baxter är doktor i medicinsk vetenskap (inriktning mot omvårdnad). Hennes forskningsintressen är äldre, vård- och omsorgsboenden, välbefinnande, palliativ vård och personcentrerad vård. Hon arbetar som universitetslektor vid Umeå universitet och undervisar på grundutbildningen och avancerade sjuksköterskeprogrammen.

Suppleant: Magnus Zingmark

Magnus Zingmark är Dr i medicinsk vetenskap. Han är anställd som biträdande forskare vid institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet. Han arbetar även som FoU-ansvarig vid Östersunds kommun, samt är gästforskare vid Umeå Universitet. Magnus forskning är huvudsakligen fokuserad på hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser för äldre personer, dess effekter och kostnadseffektivitet samt hur dessa interventioner kan implementeras i svenska kommuner.

Suppleant: Maya Kylén

Maya Kylén är Dr i medicinsk vetenskap med inriktning gerontologi. Hon är biträdande forskare vid institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet samt vid Högskolan Dalarna. Mayas forskning är huvudsakligen tvärvetenskaplig och fokuserad på samspelet mellan äldre personer och miljö, med ett speciellt fokus på hemmet och närområdet. Hennes forskning fokuserar också på den fysiska hemmiljöns betydelse för rehabilitering, vård och återhämtning för personer med stroke samt hur vårdpersonal genom sitt förhållningssätt kan stärka patienters förmåga till egenvård.