Styrelsen

Ordförande: Sofi Fristedt

Sofi Fristedt är fil.dr. i Arbetsterapi samt lektor vid Hälsohögskolan i Jönköping, och forskare inom Ageing Research Network i Jönköping (ARN-J) samt vid Futurum – akademin för hälsa och vård, Region Jönköpings län. Hon är också anställd som biträdande forskare vid CASE, Lunds universitet. Hon disputerade 2012 med avhandlingen Occupational participation through community mobility among older men and women.

Kontakt: Jönköping University, Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping, Tel: 072-730 12 69, E-post: sofi.fristedt@ju.se
Personlig hemsida: http://ju.se/personinfo.html?sign=FrSo
Webbplats: ju.se

Vice ordförande: Charlotta Nilsen

Charlotta Nilsen är fil. dr i medicinsk vetenskap och universitetslektor i gerontologi. Hon har en tvärvetenskaplig bakgrund i ämnena folkhälsovetenskap och gerontologi. Charlotta disputerade 2018 vid Karolinska Institutet (KI) med avhandlingen ’Bidrar psykosociala arbetsförhållanden till ett aktivt och hälsosamt åldrande?’ Hon är idag verksam som forskare (postdoktor) vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet (SU), del av forskningsmiljön ARN-J (Aging Research Network-Jönköping) vid Jönköping University samt affilierad forskare vid Aging Research Center (KI & SU). Charlotta har även ett engagemang i den nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH).

Kontakt: Stressforskningsinstitutet, Frescati hagväg 16 SE-106 91 Stockholm, E-post: charlotta.nilsen@su.se, Twitter: @CharlottaNilsen, Avhandling: finnes här. Personlig hemsida: finnes här.

Sekreterare: Joy Torgé

Joy Torgé är filosofie doktor i Äldre och åldrande och universitetslektor i gerontologi. Hon har en tvärvetenskaplig bakgrund i ämnena filosofi, tillämpad etik och folkhälsovetenskap. Hon är medlem i forskningsmiljön ARN-J (Aging Research Network – Jönköping) vid Jönköping University. Joys avhandling ”Ageing and caring as couples with disabilities” (2014, Linköpings universitet) byggde på kvalitativa intervjuer med äldre par där både hade långvariga eller livslånga fysiska funktionsnedsättningar, om sina erfarenheter av att vårda varandra i hemmet.

Kontakt: Jönköping University, Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping; Tel: O36-10 1318, E-post: joy.torge@ju.se

Personlig hemsida: https://ju.se/personinfo.html?sign=torjoy

Kassör: Anna Olaison

Anna Olaison är fil. dr i Äldre och åldrande och docent i socialt arbete. Hon är anställd som biträdande lektor vid centrum för socialt arbete- CESAR Uppsala universitet och som universitetslektor vid Institutionen för kultur och samhälle IKS, Linköpings universitet. Kärnan i Annas forskning utgörs av det institutionella samspelet mellan välfärdsstaten och äldre personer vid ansökningar om sociala omsorgstjänster. Pågående forskningsprojekt rör socialarbetares interna behovsbedömningskonferenser och deras dokumentationspraktik. Hon arbetar också med projekt om biståndshandläggning och demens och multisjuka äldres erfarenheter av riktad primärvård.

Kontakt: Uppsala universitet, Sociologiska institutionen, Box 624, 751 26 Uppsala; Tel: 018- 471 5181, E-post: anna.olaison@soc.uu.se

Personlig hemsida: https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N11-2476

Ledamot: Maria Haak

Maria Haak är Dr i medicinsk vetenskap och professor i hälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad. Hon är också anställd som universitetslektor vid institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet. Maria disputerade 2006 med avhandlingen Participation and Independence in Old Age. Aspects of home and neigbourhood Environments. Marias forskningsintresse rör hur olika aspekter av och interventioner i hemmet och närmiljön påverkar hälsa, aktivitet, självständighet och delaktighet hos olika grupper av äldre personer med och utan funktionsbegränsning. En forskningslinje  har fokus på att öka kunskapen om brukarmedverkan i forskning om åldrande och hälsa.

Kontakt: Tel: 044-2503812, E-post: maria.haak@hkr.se

Personlig hemsida: https://www.hkr.se/maria-haak/

Ledamot: Daniel Smedberg

Daniel Smedberg arbetar idag som vårdutvecklare på Kunskapscentrum geriatrik (kcgeriatrik.se) i Region Skåne, med diverse projekt och utbildningar. Han har tidigare varit regional utvecklingsledare på Kommunförbundet Skåne inom den nationella äldresatsningen Bättre liv för sjuka äldre och därefter projektledare på RISE.  Bakgrund som sjukgymnast inom huvudsakligen kommunal äldreomsorg, har en Master i folkhälsovetenskap (MPH) och Fil kand i socialantropologi och spanska.

Kontakt: Mobil: 072-465 95 23, E-post: daniel.smedberg@skane.se

Suppleant: Maria Sjölund

Maria Sjölund är fil dr i socialt arbete. Hon är anställd som lektor vid Högskolan i Gävle där hon har uppdrag som utbildningsledare i socialt arbete. Hon vill bidra till att utbilda socionomer med goda kunskaper i professionellt gerontologiskt socialt arbete. Ett pågående forskningsprojekt Maria är involverad i handlar om nattlig omsorg inom hemtjänst. Maria disputerade 2012 vid Umeå Universitet med avhandlingen Levd erfarenhet av ålder – föreställningar om och erfarenheter av att vara och bli äldre. 

Kontakt: Högskolan i Gävle, Kungsbäcksvägen 47, 801 76 Gävle

Tel: +46 72-0230283, E-post: maria.sjolund@hig.se
Webbplats: hig.se

Suppleant: Pär Bjälkebring

Pär BjälkebringPär Bjälkebring är fil dr i psykologi. Han är anställd som lektor vid Göteborgs Universitet. Hans forskning handlar om hur känslor och kognition formar beslutsfattande över hela livsspannet. Med ett  fokus på äldres känsloreglering och numeriska förmåga. Han undervisar i utvecklings/livsspanns psykologi samt metoder inom psykologi.

Kontakt: Psykologiska Institutionen Göteborgs Universitet, Haraldsgatan 1, 41314 Göteborg

Tel: +46 31-786 16 65, E-post: pop-par.bjalkebring@psy.gu.se
Hemsida: Göteborgs Universitet, Google Scholar