Styrelsen

Ordförande: Joy Torgé

Joy Torgé är filosofie doktor i Äldre och åldrande och universitetslektor i gerontologi. Hon har en tvärvetenskaplig bakgrund i ämnena filosofi, tillämpad etik och folkhälsovetenskap. Hon är medlem i forskningsmiljön ARN-J (Aging Research Network – Jönköping) vid Jönköping University. Joys avhandling ”Ageing and caring as couples with disabilities” (2014, Linköpings universitet) byggde på kvalitativa intervjuer med äldre par där både hade långvariga eller livslånga fysiska funktionsnedsättningar, om sina erfarenheter av att vårda varandra i hemmet.

Kontakt: Jönköping University, Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping; Tel: O36-10 1318, E-post: joy.torge@ju.se

Personlig hemsida: https://ju.se/personinfo.html?sign=torjoy

Vice ordförande: Charlotta Nilsen

Charlotta Nilsen är fil. dr i medicinsk vetenskap och universitetslektor i gerontologi. Hon har en tvärvetenskaplig bakgrund i ämnena folkhälsovetenskap och gerontologi. Charlotta disputerade 2018 vid Karolinska Institutet (KI) med avhandlingen ’Bidrar psykosociala arbetsförhållanden till ett aktivt och hälsosamt åldrande?’ Hon är idag verksam som forskare (postdoktor) vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet (SU), del av forskningsmiljön ARN-J (Aging Research Network-Jönköping) vid Jönköping University samt affilierad forskare vid Aging Research Center (KI & SU). Charlotta har även ett engagemang i den nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH).

Kontakt: Stressforskningsinstitutet, Frescati hagväg 16 SE-106 91 Stockholm, E-post: charlotta.nilsen@su.se, Twitter: @CharlottaNilsen, Avhandling: finnes här. Personlig hemsida: finnes här.

Sekreterare: Johan Rehnberg 

Johan är Dr i folkhälsovetenskap och arbetar som forskare vid Aging Research Center på Karolinska Institutet. Hans forskningsintressen är hälsoojämlikheter bland äldre personer och i sin doktorsavhandling undersökte han inkomstojämlikheter i mortalitet i den åldrande svenska befolkningen. Johan forskar idag inom ett internationellt postdoc projekt med samarbetspartner i Nederländerna, där han undersöker flera olika riskfaktorer för ohälsa bland personer både i Sverige och Nederländerna.

Kontakt: Aging Research Center, Karolinska Institutet, Tomtebodavägen 18A, 171 65, Solna. E-post: johan.rehnberg@ki.se 

 

Kassör: Pär Bjälkebring

Pär BjälkebringPär Bjälkebring är fil dr i psykologi. Han är anställd som lektor vid Göteborgs Universitet. Hans forskning handlar om hur känslor och kognition formar beslutsfattande över hela livsspannet. Med ett  fokus på äldres känsloreglering och numeriska förmåga. Han undervisar i utvecklings/livsspanns psykologi samt metoder inom psykologi.

Kontakt: Psykologiska Institutionen Göteborgs Universitet, Haraldsgatan 1, 41314 Göteborg

Tel: +46 31-786 16 65, E-post: pop-par.bjalkebring@psy.gu.se
Hemsida: Göteborgs Universitet, Google Scholar

Ledamot: Daniel Smedberg

Daniel Smedberg arbetar idag som vårdutvecklare inom geriatriken i Region Skåne, med diverse projekt, utvecklingsarbeten och utbildningar. Han har tidigare varit regional utvecklingsledare på Kommunförbundet Skåne inom den nationella äldresatsningen Bättre liv för sjuka äldre och därefter projektledare på RISE.  Bakgrund som sjukgymnast inom huvudsakligen kommunal äldreomsorg, har en Master i folkhälsovetenskap (MPH) och Fil kand i socialantropologi och spanska.

Kontakt: Mobil: 072-465 95 23, E-post: daniel.smedberg@skane.se

Ledamot: Maria Sjölund

Maria Sjölund är fil dr i socialt arbete. Hon är anställd som lektor vid Högskolan i Gävle där hon har uppdrag som utbildningsledare i socialt arbete. Hon vill bidra till att utbilda socionomer med goda kunskaper i professionellt gerontologiskt socialt arbete. Ett pågående forskningsprojekt Maria är involverad i handlar om nattlig omsorg inom hemtjänst. Maria disputerade 2012 vid Umeå Universitet med avhandlingen Levd erfarenhet av ålder – föreställningar om och erfarenheter av att vara och bli äldre. 

Kontakt: Högskolan i Gävle, Kungsbäcksvägen 47, 801 76 Gävle

Tel: +46 72-0230283, E-post: maria.sjolund@hig.se
Webbplats: hig.se

Suppleant: Magnus Zingmark

Magnus Zingmark är Dr i medicinsk vetenskap. Han är anställd som biträdande forskare vid institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet. Han arbetar även som FoU-ansvarig vid Östersunds kommun, samt är gästforskare vid Umeå Universitet. Magnus disputerade 2015 med avhandlingen Occupation-focused and occupation-based interventions for community-dwelling older people. Intervention effects in relation to facets of occupational engagement and cost effectiveness. Magnus forskning är huvudsakligen fokuserad på hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser för äldre personer, dess effekter och kostnadseffektivitet samt hur dessa interventioner kan implementeras i svenska kommuner. 

Kontakt: Tel: 0703211187, E-post: magnus.zingmark@med.lu.se 

Suppleant: Maya Kylén 

Maya Kylén är Dr i medicinsk vetenskap med inriktning gerontologi. Hon är anställd som biträdande forskare vid institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet samt vid Högskolan Dalarna. Maya disputerade 2018 med avhandlingen Perceived aspects of home, health and well-being among people in Sweden aged 67-70 years. Mayas forskning är huvudsakligen tvärvetenskaplig och fokuserad på samspelet mellan äldre personer och miljö, med ett speciellt fokus på hemmet och närområdet. Hennes forskning fokuserar också på den fysiska hemmiljöns betydelse för rehabilitering, vård och återhämtning för personer med stroke samt hur vårdpersonal genom sitt förhållningssätt kan stärka patienters förmåga till egenvård.  

Kontakt: Tel: 046-2227241, E-post: maya.kylen@med.lu.se