Seminarium med Jonas Sandberg och Anna Whitaker

Att vara anhörig till äldre på sjukhem

Hur upplever en äldre man eller kvinna sin partners flytt till sjukhem? Hur upplever anhöriga de gamlas sista tid på sjukhemmet?
Jonas Sandberg, sjuksköterska och vik. lektor vid institutionen för vård- och folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola, berättar om sin doktorsavhandling som han försvarade i december 2001. Jonas har intervjuat äldre personer om deras erfarenheter i samband med makens/makans flytt till sjukhem. Centrala teman är de känslomässiga upplevelserna av separationen, inte minst behovet – men också avsaknaden – av emotionellt stöd samt de svårigheter de anhöriga möter i sin strävan efter att bibehålla relationen med partnern även efter flytten hemifrån.

Anna Whitaker, socionom och doktorand vid institutionen för socialt arbete i Stockholm, berättar om sin nyligen publicerade rapport om anhöriga till äldre som lever sin sista tid på ett sjukhem. Rapporten bygger på Annas observationer, samtal och intervjuer med främst anhöriga men även med personal och äldre på sjukhemmet. Sjukhemmet är samtidigt ”livets sista boning” för de gamla som bor där och en arbetsplats för personalen, men vad är det för de anhöriga? En plats för sporadiska besök eller ett andra hem? En plats för avsked, för närhet, för vanmakt?

Jonas Sandbergs avhandling heter ”Placing a spouse in a care home for older people: (Re-) constructing roles and relationships”. (Länk till en kort sammanfattning av avhandlingen: http://www.bibl.liu.se/liupubl/disp/disp2001/med710s.pdf )

Anna Whitakers rapport heter “Att dela den gamlas sista tid: En studie av anhöriga på sjukhem”. Den kom år 2002 och är rapport nr 27 vid Sköndalsinstitutets arbetsrapportserie (kan beställas på tel. 08-605 08 90).

Efter seminariet samlas de som vill till en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 4 oktober till Marianne Winqvist fax: 018 – 471 11 70, tel.: 018 / 471 14 84, e-post: Marianne.Winqvist@soc.uu.se.

Tid: tisdag den 8 oktober 2002, kl. 18.00 – 20.00
Plats: Äldrecentrum, Olivecronas väg 4, 5 tr (Sabbatsbergsområdet i Stockholm)
Arrangör: SGS