Seminarium med Ulla Gurner

Dirigent saknas i vård och omsorg för äldre

Ulla Gurner arbetar sedan tio år tillbaka som utredare på Stiftelsen Äldrecentrum. Under de senaste åren har hon främst drivit ett antal projekt med fokus på multisjuka/multisviktande äldre med behov av både medicinsk sluten- och öppenvård, rehabilitering och stöd från kommunens hemtjänst och av anhöriga. Ulla Gurner har författat ett 15-tal rapporter inom området.

Antalet äldre ökar och med stigande ålder ökar även vård- och omsorgsbehoven. Idag skrivs många äldre ut från sjukhuset med omfattande behov av både vård och omsorg. Det saknas verklighetsbeskrivningar som kan kasta ljus över den samlade effekten av alla sluten- och öppenvårdsinsatser, insatser genom husläkare, distriktssköterskor, äldreomsorgspersonal och anhöriga som ”drabbar” äldre multisjuka/multisviktande.

Den uppföljning och utvärdering som genomförs sker oftast ur verksamhetens perspektiv. Verksamheternas bedöms var och en för sig som bra eller dåliga för de äldre trots att kunskapen behövs om helheten. I ett flertal studier som genomförts inom Äldrecentrum beskrivs situationen för äldre multisjuka utifrån deras och anhörigas perspektiv. Studierna baseras på både intervju-, register- och journaldata. Ansvaret för de multisjuka äldres vård och omsorg är splittrat mellan olika vård- och omsorgsnivåer och mellan huvudmännen. De multisjuka äldre får ”massiva” insatser – fast utan sammantagen planering. Det saknas en dirigent!

Ulla Gurner och Mats Thorslund kommer snart ut med en bok med titeln Dirigent saknas. Läs mer om denna i det bifogade informationsmaterialet.

Tid: Torsdagen den 27 november klockan 18.00.
Plats: Äldrecentrum, Olivecronas väg 4, 5 tr (Sabbatsbergsområdet), Stockholm.
Arrangör: SGS.

Efter föreläsningen samlas de som vill kring en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 21 november till Marianne Winqvist, tfn: 018-471 14 84, e-post: marianne.winqvist@soc.uu.se.