Seminarium med Ulrika Winblad

Kundval i äldreomsorgen – hur garanteras kvaliteten

Många kommuner har redan infört eller planerar att införa ett kundval inom hemtjänsten och för särskilda boenden inom det närmaste året.

Det huvudsakliga syftet med kundval är att öka de äldres valfrihet vad gäller vem som ska utföra servicen, men också i vissa fall vad som ska utföras. En annan viktig målsättning är att öppna för fler utförare för att därigenom skapa förutsättningar för konkurrens mellan de olika aktörerna på marknaden. Mångfald på marknaden leder till att den enskilda brukaren får fler alternativ att välja mellan. Konkurrens mellan olika aktörer förväntas även leda till en kvalitetshöjning av äldreomsorgen eftersom utförarna hela tiden måste utveckla och förbättra sin service för att få en fortsatt tillströmning av brukare.

Idag saknas en systematisk utvärdering av de kundvalsmodeller som implementerats i svensk äldreomsorg sedan 1990-talet. Framförallt verkar det råda en osäkerhet kring frågor om hur kundval påverkar kommunernas möjligheter till, och behov av, uppföljning. Hur ska man exempelvis garantera att utförarna lever upp till de kvalitetskrav som ställs, både vad gäller lagstiftade krav och krav som kommunerna själva ställer på utförarna? Vilka områden bör följas upp? Hur ska man metodiskt gå till väga för att få en så fullständig utvärdering av service- och omsorgstjänsterna till brukarna som möjligt?

I en pågående studie undersöks dessa frågor genom fallstudier i fyra landsting och en enkät till samtliga kommuner. Resultaten från denna studie kommer att presenteras vid seminariet.

Ulrika Winblad, med. dr, arbetar på Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.
____________________
Tid: Onsdagen den 10 december 2008 klockan 16.00
Plats: Regionförbundet Uppsala län, Kungsgatan 41, Uppsala, 1 tr
(ring 0708-21 60 65 om Du kommer sent och ytterdörren är låst)
Arrangörer: SGS och Regionförbundet Uppsala län

Efter seminariet samlas de som vill till en enkel förtäring (till självkostnadspris).
Anmälan senast den 3 december till Bo Lerman, fax: 018-18 21 25, e-post: Bo.Lerman@regionuppsala.se, tel: 018-18 21 21.