Halvdagsseminarium Teknik för äldre

Att underlätta vardagen och öka den sociala delaktigheten

Vardagsteknik i äldre personers dagliga göranden.
Åsa Larsson, leg arbetsterapeut, MSc OT, med. dr.
Åsa Larssons presentation handlar om vilken teknik äldre personer har och använder i sina vardagliga göranden samt hur man ser på teknik och teknikutveckling. Detta presenteras bland annat i ett livsloppsperspektiv då jämförelse i teknikinnehav genom livet sker mellan två grupper av äldre personer, under och över 85 år.

Hjälpmedel för äldre med kognitiv nedsättning – hur går det?
Louise Nygård, docent, leg. arbetsterapeut, med. dr.
Louise Nygårds presentation fokuserar på hjälpmedel som är tänkta att kompensera för kognitiva nedsättningar hos äldre, och exempel ges från ny forskning inom området. Frågor som berörs är exempelvis brukarnas behov kontra teknikens potential, funktionalitet kontra innebörder hos hjälpmedel, utformningen av hjälpmedel och hur de distribueras till äldre. Spisvakten som varnar eller stänger av spisen då den glömts på är ett av de hjälpmedel som exemplifierar dessa frågor.

Digitala spel för äldre.
Christel Borg, fil. dr, universitetslektor.
Föreläsningen beskriver ett försök att testa om befintliga dator/tvspel kan fungera som rehabilitering, fysisk aktivitet och social aktivitet hos pensionärer boende både i eget boende och särskilt boende. Syftet är att pensionärer i hemmet tillsammans med ”spelcoacher” ska få testa spel och använda datorer för att upptäcka vilka möjligheter som finns i den digitala världen, för att förlängningen skapa sig ”nya” sätt att kommunicera och umgås. För att utveckla projektet vidare har yngre personer med god spel- och datorvana anställts (spelcoacher) för att hjälpa pensionärer med att upptäcka vilka möjligheter som finns i den digitala världen.
__________________________________________
Tid: Tisdagen den 20 oktober klockan 13.30
Plats: äldrecentrum, plan 8, Gävlegatan 16, Stockholm.
Arrangör: Sveriges Gerontologiska sällskap (SGS)

Föreläsningen avslutas för dem som vill med en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 15 oktober till Veronika Wallroth via e-post: info@sgs.nu.