Arkiv 2004

Seminarium med Per-Gunnar Edebalk

Kundval inom äldreomsorgen
några nordiska erfarenheter

Seminariet inleds med ett föredrag av Professor Per-Gunnar Edebalk från Socialhögskolan i Lund.

Tid: Torsdagen den 2:e december 2004 kl 16

Plats: Vårdvetenskapernas hus, Lokal Oasen, 3:e våningen,
Baravägen 3, Lund

Efter seminariet: tilltugg och dryck finns till självkostnadspris. Anmälan till Gillis Samuelsson, senast 26:e november inklusive om deltagande i ”eftersitsen”. gillis.samuelsson@geron.lu.se alt. tel. 046-222 1887

Arrangörer: Avdelningen för Gerontologi och Äldrevård, Vårdalinstitutet i Lund och Sveriges Gerontologiska Sällskap.

Seminarium med Emilia Forssell

Att vara anhörig till hjälpbehövande äldre som invandrat sent i livet

Var femte stockholmare gör regelbundet informella hjälpinsatser för någon med behov av särskilda omsorger. Detta är vanligare bland invandrare än bland svenskfödda. Hur är det att vara anhörig till någon som har invandrat på ålderns höst och som behöver hjälp för att klara vardagen? Vilken hjälp ger de anhöriga och hur påverkas deras liv och möjligheter av detta? Skiljer sig hjälpgivningens uttryck och förutsättningar mellan svenskar och invandrare som regelbundet hjälper äldre med behov av särskilda omsorger?

Emilia Forssell disputerade våren 2004 vid Stockholms universitet, institutionen för socialt arbete, på avhandlingen ”Skyddandets förnuft. En studie om anhöriga till hjälpbehövande äldre som invandrat sent i livet”. Avhandlingen bidrar med viktig kunskap både om anhörigskapets komplexitet bland hjälpgivande an­höriga och om invandrares möjligheter och villkor i Sverige.

Tid: Onsdagen den 10 november 2004, klockan 18.00.
Plats: Äldrecentrum, Olivecronas väg 4, 5 tr, Stockholm (Sabbatsbergsområdet vid Dalagatan)

Efter föreläsningen samlas de som vill kring en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 8/11 till Marianne Winqvist, fax: 018 – 471 11 70, tel: 018 – 471 14 84, e-post: marianne.winqvist@soc.uu.se

Seminarium med Barbro Wadensten

Gerotranscendens i praktiken – att stödja det positiva åldrandet

Barbro Wadensten är sjuksköterska och Fil.dr och arbetar nu som lektor på Örebro universitet. Hösten 2003 disputerade hon vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet med en avhandling med titeln ”Gerotranscendence from a Nursing Perspective – from Theory to Implementation”.

Avhandlingen innehåller bl.a. en vägledning för personal inom omvårdnad och omsorg om hur de kan stödja äldre personer i processen mot gerotranscendens. Avhandlingen utgår från teorin om gerotranscendens som är en teori om det positiva åldrandet utvecklad av Lars Tornstam, professor i sociologi vid Uppsala universitet.

Seminariet kommer att ta upp de råd som utarbetades i avhandlingen, samt problematiken med att införa nya idéer i praktisk verksamhet.

Tid: Torsdagen den 21 oktober klockan 18.00
Plats: Äldrecentrum, Olivecronas väg 4, 5 tr, Stockholm (Sabbatsbergsområdet vid Dalagatan)
Efter föreläsningen samlas de som vill kring en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 18 oktober 2004 till Marianne Winqvist, tfn: 018 – 471 14 84, e-post: marianne.winqvist@soc.uu.se

Seminarium med Mats Thorslund

De allra äldstas hälsa har blivit sämre under 90-talet och inte bättre

Professor Mats Thorslund från Aging Research Center i Stockholm föreläser kring utvecklingen av äldres hälsa under 1990-talet.

Tid: Torsdagen 10:e juni 2004, kl. 16.00
Plats: Vårdvetenskapernas hus, Baravägen 3, Lund. Lokal: Oasen 3:e våningen
Arrangörer: 
Avdelningen för Gerontologi och Äldrevård, Vårdalinstitutet i Lund och Sveriges Gerontologiska Sällskap.

Efter seminariet finns tilltugg och dryck till självkostnadspris. Anmälan senast tisdagen 8:e juni till Gillis Samuelsson, gillis.samuelsson@geron.lu.se alt. tel. 046-222 1887.