Filmseminarium: The Bucket List

The Bucket List

Regissör: Rob Reiner
Svensk titel: Nu eller aldrig

Edward Cole (Jack Nicholson) och Carter Chambers (Morgan Freeman) lever i varsin värld. Edward Cole är VD för ett sjukhus. Han är framgångsrik och förmögen. Carter Chambers arbetar på en bilverkstad. Deras vägar korsas när de får dela rum på ett sjukhus och snart upptäcker de att de faktiskt har två saker gemensamt: en önskan att använda den tid de har kvar till att göra allt som de alltid ha velat göra innan de lämnar jordelivet samt ett begär att hitta sig själva. Tillsammans gör de sitt livs resa och under resans gång blir de vänner som lär sig att leva livet.

Filmens längd: 97 min.

Tid: Tisdagen den 2 mars 2010, kl. 17.30
Plats: äldrecentrum, plan 8, Gävlegatan 16, Stockholm.
Arrangör: Sveriges Gerontologiska sällskap (SGS)

I anslutning till seminariet finns enklare förtäring till självkostnadspris. Anmälan senast 26 februari till Veronika Wallroth via e-post info@sgs.nu. Uppge också om du vill ha del av förtäringen.

Filmseminarium: Sjunde himlen

I SvD skrev Jeanette Gentele: ”Kärlek på äldre dar skildras nästan aldrig på film. Men det gör Andreas Dresen här. Han visar till och med naket sex med rynkor, valkar och åldersfräknar fast i ett förmildrande sensommarljus. Det är både realistiskt, vackert och rörande. Inge 65 har varit gift med Werner 72 i många år. Men så träffar hon Karl 76 när hon syr om ett par byxor åt honom – Inge är fritidssömmerska – och de blir passionerat kära. Ska Inge lämna sin älskade make eller ska hon avstå från denna sista förälskelse? Människorna och deras val är sig lika oavsett ålder. Enda skillnaden är att man har mindre och mindre tid kvar ju äldre man blir och alltså desto större anledning att bestämma sig – snabbt. Tidens obönhörlighet markeras av tågen som rusar fram i marginalen på filmen och som också är Werners fritidsintresse.”

Efter filmen inleder sociologen och fil. dr Torbjörn Bildtgård en diskussion om filmen och om äldres sexualitet i populärfilm.
__________________________________________
Tid: Tisdagen 1 december 2009, kl. 17.30
Plats: äldrecentrum, plan 8, Gävlegatan 16, Stockholm.
Arrangör: Sveriges Gerontologiska sällskap (SGS)

Föreläsningen avslutas för dem som vill med en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 27 november till Veronika Wallroth via e-post: info@sgs.nu.

Halvdagsseminarium Teknik för äldre

Att underlätta vardagen och öka den sociala delaktigheten

Vardagsteknik i äldre personers dagliga göranden.
Åsa Larsson, leg arbetsterapeut, MSc OT, med. dr.
Åsa Larssons presentation handlar om vilken teknik äldre personer har och använder i sina vardagliga göranden samt hur man ser på teknik och teknikutveckling. Detta presenteras bland annat i ett livsloppsperspektiv då jämförelse i teknikinnehav genom livet sker mellan två grupper av äldre personer, under och över 85 år.

Hjälpmedel för äldre med kognitiv nedsättning – hur går det?
Louise Nygård, docent, leg. arbetsterapeut, med. dr.
Louise Nygårds presentation fokuserar på hjälpmedel som är tänkta att kompensera för kognitiva nedsättningar hos äldre, och exempel ges från ny forskning inom området. Frågor som berörs är exempelvis brukarnas behov kontra teknikens potential, funktionalitet kontra innebörder hos hjälpmedel, utformningen av hjälpmedel och hur de distribueras till äldre. Spisvakten som varnar eller stänger av spisen då den glömts på är ett av de hjälpmedel som exemplifierar dessa frågor.

Digitala spel för äldre.
Christel Borg, fil. dr, universitetslektor.
Föreläsningen beskriver ett försök att testa om befintliga dator/tvspel kan fungera som rehabilitering, fysisk aktivitet och social aktivitet hos pensionärer boende både i eget boende och särskilt boende. Syftet är att pensionärer i hemmet tillsammans med ”spelcoacher” ska få testa spel och använda datorer för att upptäcka vilka möjligheter som finns i den digitala världen, för att förlängningen skapa sig ”nya” sätt att kommunicera och umgås. För att utveckla projektet vidare har yngre personer med god spel- och datorvana anställts (spelcoacher) för att hjälpa pensionärer med att upptäcka vilka möjligheter som finns i den digitala världen.
__________________________________________
Tid: Tisdagen den 20 oktober klockan 13.30
Plats: äldrecentrum, plan 8, Gävlegatan 16, Stockholm.
Arrangör: Sveriges Gerontologiska sällskap (SGS)

Föreläsningen avslutas för dem som vill med en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 15 oktober till Veronika Wallroth via e-post: info@sgs.nu.

Prisföreläsning av Ingalill Rahm Hallberg

Vård och omsorg till äldre
– var är den sociala dimensionen?

Ingalill Rahm Hallberg mottog 2009 års Stora Gerontologipris som ett erkännande av en utomordentlig insats inom området åldrande och äldre. Ingalill Rahm Hallberg är professor och chef för Vårdalinstitutet som bedriver tvärprofessionell vård- och omsorgsforskning där en betydande del är fokuserat mot äldres situation. Hon har ansvarat för flera större studier inom äldreområdet, har en omfattande vetenskaplig produktion och har varit författare eller medförfattare till ett flertal läroböcker. Hennes insatser för att öka kunskapen om de äldres hälsa och livsvillkor har varit betydande, och hennes entusiasm och drivkraft har medfört att forskningen inom äldreområdet har förstärkts.
__________________________________________
Tid: Måndagen den 28 september, kl. 18.00
Plats: äldrecentrum, plan 8, Gävlegatan 16, Stockholm.
Arrangör: Sveriges Gerontologiska sällskap (SGS)

Föreläsningen avslutas för dem som vill med en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 25 september till Veronika Wallroth via e-post: info@sgs.nu

Filmseminarium: The Savages

Det sista syskonen Savage vill är att ta en titt i backspegeln på sin familjs komplicerade förflutna. Efter att ha lyckats slå sig fria från sin dominante far lever de behagliga och jämförelsevis okomplicerade liv. Så plötsligt får de ett telefonsamtal som vänder upp och ner på deras tillvaro. Den far som de så länge har fruktat och undvikit, Lenny Savage, har drabbats av demens och barnen är de enda som kan hjälpa honom. Wendy och Jon lägger sina normala liv på hyllan för en tid för att istället, för första gången sedan uppväxten, bo under samma tak. Något som snabbt får dem att minnas varför de gick varandra på nerverna. När de ställs inför totalt kaos och bråkar om hur de bäst ska ta hand om pappan under hans sista dagar, inser de vad det innebär att vara vuxen, att ha familj och vad som är mest överraskande, vad det innebär att ha varandra.

Manus och regi: Tamara Jenkins.
Skådespelare: Philip Seymour Hoffman, Laura Linney, Philip Bosco, Cara Seymour, Peter Friedman, David Zayas, Gbenga Akinnagbe.
Filmens längd: 1 timme och 50 min.

Universitetslektor Ann-Britt Sand presenterar filmen och leder diskussionen.
__________________________________________
Tid: Tisdagen den 28 april 2009, kl. 18.00
Plats: Äldrecentrum, plan 8, Gävlegatan 16, Stockholm.

I anslutning till seminariet har vi en lättare förtäring och behöver därför veta om Du tänker komma. Anmälan senast 23 april till Sandra Torres, e-post: sandra.torres@isv.liu.se.

Kallelse till årsmöte för Sveriges Gerontologiska Sällskap (SGS)

Årsmötet hålls fredagen den 13 mars 2009, kl. 17.00
Plats: Örebro universitet, Sal L2 (Långhuset, hörsal 2)

DAGORDNING

 • § 1 Mötets öppnande
 • § 2 Förteckning av röstberättigade deltagare
 • § 3 Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare för årsmötet
 • § 4 Om mötets behöriga utlysande
 • § 5 Fastställande av dagordning
 • § 6 Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse
 • § 7 Revisorernas berättelse samt frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 • § 8 Val av styrelseledamöter
  • i) ordinarie ledamöter
   ii) styrelsesuppleant
   iii) två revisorer jämte suppleanter
 • § 9 Val av ny valberedning jämte suppleant
 • § 10 Beslut om medlemsavgiftens storlek för år 2010
  • § 11 Övriga frågor
   -ärenden som skall behandlas på årsmötet bör anmälas till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet
 • § 12 Tid och plats för nästa årsmöte
 • § 13 Mötets avslutande
 • VäLKOMMEN!

SGS:s styrelse

Sveriges Gerontologidag 2009

Politik för en åldrande befolkning: Valfrihet och begränsningar

09.00 – 10.00 Registrering och kaffe
10.00 – 10.20 Inledning
Lars Andersson, ordförande för SGS, och Ann-Britt Sand, Örebro universitet
10.20 – 11.00 Genus och åldrande i ett globalt perspektiv
Agneta Stark, Rektor, Högskolan i Dalarna
11.00 – 11.40 Valfrihet och begränsningar i pensionspolitiken
Gunnar Andersson, KPs Jubileumsfond, vVD Folksam
11.40 – 12.00 Utdelning av Stora Gerontologipriset
Lars Andersson och Gunnar Andersson
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.40 Ålderskodning: När föreställningar om ålder blir strategier, praktiker och politiska prioriteringarClary Krekula, lektor, Karlstad universitet
13.40 – 14.20 Politik för äldre och funktionshindrade – skilda ambitioner, skilda konsekvenser
Gun-Britt Trydegård, lektor, Stockholms universitet
14.20 – 14.50 Paus
14.50 – 15.30 Valfrihet för äldre i glesbygd
Christina Hjorth Aronsson, lektor, Örebro universitet
15.30 – 16.10 Trender i äldrepolitiken. Omsorgens refamilisering
Ann-Britt Sand, lektor, Örebro universitet
16.10 – 16.30 Summering av dagen
Lars Andersson och Ann-Britt Sand
17.00 ÅRSMÖTE FÖR SVERIGES GERONTOLOGISKA SäLLSKAP
Tid: Fredagen den 13 mars
Plats: Örebro universitet, Sal L2, (Långhuset, hörsal 2). Buss 14 från Resecentrum
Anmälan: Betala in konferensavgiften: medlem i SGS 350 kr, övriga 500 kr

till pg 154 85 98-0, org nr 817604-9107, senast den 3 mars. Märk inbetalningen ”Gerontologidag” och ange namn på den person som ska delta. OBS! inbetalningen gäller som bokning. Ingen särskild bekräftelse eller kallelse utgår. Kaffe och förfriskningar under paus ingår. Lunch finns att köpa.

Frågor rörande betalning:  

Barbro Dahlbäck, e-post: barbro.dahlback@miun.se, tel: 060-14 85 09.

Övriga frågor: Ann-Britt Sand, e-post: Ann-Britt.Sand@oru.se, tel: 019-30 32 80.

Seminarium med Annika Taghizadeh Larsson

Att åldras med funktionshinder

Vad kan det innebära att åldras med funktionshinder? Vilka möjligheter finns det att ”känna sig ung” för en person i 65-70-årsåldern som använder rullstol och har en eller flera sjukdomsdiagnoser? Hur gestaltar sig livet som nybliven ålderspensionär i dagens Sverige om man under lång tid, kanske hela livet, levt med en eller flera fysiska funktionsnedsättningar? Det är frågor och teman som den här studien belyser. På det sättet riktar den också uppmärksamheten mot betydelser av att befinna sig i en situation som inte riktigt passar in i etablerade kategoriseringar och organisatoriska och forskningsmässiga indelningar – indelningar som baseras på att ”personer med funktionshinder” är människor som ännu inte fyllt 65 medan ”äldre människor” är personer vars eventuella funktionsnedsättningar har uppkommit under livsloppets senare del.

Annika Taghizadeh Larsson från NISAL i Norrköping presenterar sin avhandling ”Att åldras med funktionshinder. Betydelser av socialt och kronologiskt åldrande för människor som under lång tid levt med fysiska funktionsnedsättningar”.

Tid: Tisdagen den 3 februari 2009, kl. 18.00

Plats: äldrecentrum, plan 8, Gävlegatan 16, Stockholm

Arrangör: Sveriges Gerontologiska sällskap (SGS)

Efter föreläsningen samlas de som vill kring en enklare form av förtäring (till självkostnadspris).

Anmälan senast den 2 februari till Sandra Torres, e-post: sandra.torres@isv.liu.se

Seminarium med Ulrika Winblad

Kundval i äldreomsorgen – hur garanteras kvaliteten

Många kommuner har redan infört eller planerar att införa ett kundval inom hemtjänsten och för särskilda boenden inom det närmaste året.

Det huvudsakliga syftet med kundval är att öka de äldres valfrihet vad gäller vem som ska utföra servicen, men också i vissa fall vad som ska utföras. En annan viktig målsättning är att öppna för fler utförare för att därigenom skapa förutsättningar för konkurrens mellan de olika aktörerna på marknaden. Mångfald på marknaden leder till att den enskilda brukaren får fler alternativ att välja mellan. Konkurrens mellan olika aktörer förväntas även leda till en kvalitetshöjning av äldreomsorgen eftersom utförarna hela tiden måste utveckla och förbättra sin service för att få en fortsatt tillströmning av brukare.

Idag saknas en systematisk utvärdering av de kundvalsmodeller som implementerats i svensk äldreomsorg sedan 1990-talet. Framförallt verkar det råda en osäkerhet kring frågor om hur kundval påverkar kommunernas möjligheter till, och behov av, uppföljning. Hur ska man exempelvis garantera att utförarna lever upp till de kvalitetskrav som ställs, både vad gäller lagstiftade krav och krav som kommunerna själva ställer på utförarna? Vilka områden bör följas upp? Hur ska man metodiskt gå till väga för att få en så fullständig utvärdering av service- och omsorgstjänsterna till brukarna som möjligt?

I en pågående studie undersöks dessa frågor genom fallstudier i fyra landsting och en enkät till samtliga kommuner. Resultaten från denna studie kommer att presenteras vid seminariet.

Ulrika Winblad, med. dr, arbetar på Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.
____________________
Tid: Onsdagen den 10 december 2008 klockan 16.00
Plats: Regionförbundet Uppsala län, Kungsgatan 41, Uppsala, 1 tr
(ring 0708-21 60 65 om Du kommer sent och ytterdörren är låst)
Arrangörer: SGS och Regionförbundet Uppsala län

Efter seminariet samlas de som vill till en enkel förtäring (till självkostnadspris).
Anmälan senast den 3 december till Bo Lerman, fax: 018-18 21 25, e-post: Bo.Lerman@regionuppsala.se, tel: 018-18 21 21.